18
دسامبر

نمونه قرارداد اقامت از طریق کار

قرارداد انجام خدمات مشاوره جستجوی شغل

ماده یک : طرفین قرارداد :

این قرارداد ما بین شرکت ………… به نمایندگی ……… با شماره ثبت ……. به ادرس …………….

به عنوان طرف اول و

اقای/ خانم ………….. متولد ………. شماره شناسنامه ………… نام پدر …………. نام مادر ………….. کد ملی…….

دارای مدرک تحصیلی …………….. به عنوان طرف دوم منعقد میگردد.

ماده دو : موضوع قرارداد:

مشاوره جستجوی شغل بر اساس تحصیلات و تخصص در اتحادیه اروپا و انجام امور مربوط به ان (هماهمگی جلسات مصاحبه ، وقت سفارت و …)

ماده سه : مدت قرارداد :

حداکثر ظرف مدت ۲  سال میلادی از زمان عقد قرارداد و پس از تهیه کلیه مدارک مرتبط طبق درخواست طرف اول و دریافت پیش پرداخت ذکر شده در ماده 4.

ماده چهار : مبلغ قرارداد :

مبلغ قابل پرداخت جهت انجام تعهدات ماده دو مبلغ ———  یورو (——– یورو) که نحوه پرداخت به شرح ذیل می باشد:

1 –مبلغ ——— یورو در هنگام عقد قرارداد

2- مبلغ ——– یورو زمان مراجعه به سفارت

2 –مبلغ ——- یورو همزمان با دریافت اولین حقوق

3 –مبلغ ——- یورو همزمان با دریافت دومین حقوق

تبصره یک : کلیه هزینه های مربوط به بلیط رفت و برگشت ،گشت شهری، خوراک، پوشاک، محل اقامت شخصی برعهده طرف دوم قرارداد می باشد.

تبصره دو

همراه : خانواده

ماده پنج : تعهدات و مسئولیت های طرف اول

1 –     طرف اول متعهد میگردد که پس از امضاء و تايید این قرارداد و و متعاقب آن دریافت حق الزحمه ذکر شده در ماده چهار این قرارداد و دریافت مدارک مورد نیاز اقدامات خود را تا دریافت شغل برای طرف دوم انجام و پیگیری نماید.

2 –     طرف اول موظف است که اطلاعات کامل، صحیح و مستند به طرف دوم در مورد شرایط وکلیه هزینه هاي  اخذ شغل درکشورهای اتحاریه اروپا را ارائه دهد.

3-     طرف اول موظف است که صحت و تناسب مدارک مورد نیاز ارائه شده توسط طرف دوم را بررسی کرده و تایید نماید (مسئولیت قانونی صحت مدارک مذکور با طرف دوم میباشد).

4-     در صورتیکه طرف اول با دریافت حق الزحمه و مدارک مربوطه در موعد مقرر به هر دلیلی نتواند اقدامات خود را در جهت اخذ شغل در اتحاریه اروپا را انجام دهد می بایست حق الزحمه دریافتی را بدون هیچ کم و کاستی به طرف دوم عودت نماید.

5 –     طرف اول به درخواست طرف دوم و با اخذ هزینه های خارج از مورد قرارداد فوق برای انجام مواردی مانند: ترانسفر و گشت شهری، اجاره اتومبیل، اجاره خانه و یا ویلا، مترجم، راهنمای محلی، وکیل دعاوی، خدمات بیمارستانی و …. اعلام آمادگی می نماید.

6-     وظیفه خدمات رسانی طرف اول در قرارداد فوق تنها تا مرحله اجرای تعهدات ماده 2 بوده و پس از اجرای آن طرف اول فاقد هرگونه مسئولیتی می باشد.

ماده شش : تعهدات و مسئولیت های طرف دوم

1 –طرف دوم موظف به تحویل کلیه مدارک درخواستی طرف اول بصورت ترجمه رسمی انگلیسی و تائید یه دادگستری و وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران بوده ودر صورت نیاز برای مدارک باید تائید یه سفارت کشور مقصد درکشورجمهوری اسلامی ایران نیز اخذ نماید، صحت و مسئولیت مدارک فوق به عهده طرف دوم بوده و در صورت وجود هرگونه سوءاستفاده و عدم رعایت قانون مبلغ پیش پرداخت در ماده 4 به عنوان جبران خسارت ضبط میگردد و طرف دوم کلیه حقوق قانونی جهت طرح شکایت را از این طریق از خود سلب مینماید.

2 –طرف دوم باید دارای گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران باشد که حداقل 2 سال اعتبار داشته باشد و همچنین به هیچ دلیل ممنوع الخروج از کشور نباشد.

3 –طرف دوم برمبنای ماده 4 این قرارداد حق الزحمه طرف اول را درزمان های تعیین شده درقراردا دپرداخت نماید. بدیهی است که عدم پرداخت به موقع حق الزحمه موجب فسخ قرارداد خواهد شد و مسئولیت ضرر و زیان ناشی از آن مستقیما به عهده طرف دوم خواهد بود.

4 –طرف دوم موظف است که کلیه شرایط وقوانین حاکم درکشور مقصد رارعایت کرده ومسئولیت هرگونه اعمال خلاف مقررات و ارتکاب اعمال مجرمانه درزمان پروسه اخذ اقامت وبعد ازآن مستقیما به عهده طرف دوم بوده و طرف اول هیچگونه مسئولیتی در این مورد به عهده نمیگیرد.

ماده هفت : فسخ قرارداد :

1 –درصورتیکه طرف دوم جهت اخذ شغل درکشور مقصد مدارک غیر واقعی و یا جعلی به طرف اول ارائه نماید و یا به هردلیلی نتواند در زمان مقدور از کشور خارج شود طرف اول حق رابرای خود محفوظ میدارد که در هر مرحله اجرای تعهدات خود قرارداد به طور یک طرفه و بدون نیاز به هرگونه تشریفاتی فسخ و نسبت به وصول کلیه مطالبات خود اقدام نماید.(کل مبلغ قرارداد و هزینه های مربوطه انجامی)

2 –درصورتیکه طرف دوم مشکل حقوقی و یا کیفری در هر یک از کشورهای اتحادیه اروپا داشته باشد به شکلی که اخذ شغل برای وی مقدور نباشد قرارداد یک طرف و بدون نیاز به هرگونه تشریفات فسخ و در این صورت طرف اول میتواند نسبت به وصول کلی مطالبات خود اقدام نماید.

3- درصورتیکه طرف دوم از زمان امضاء قرارداد تا قبل از اقدام برای دریافت وقت سفارت از ادامه قرارداد منصرف گردد (به هر دلیلی که منتسب به وی باشد)، طرف دوم موظف است دراسرع وقت موضوع را به صورت کتبی به طرف اول اعلام نماید. دراین صورت طرف اول پس از کسر ۳۰ در صد از مبلغ کل قرارداد الباقی مبلغ پرداختی طرف دوم را مسترد خواهد کرد.

4- درصورتیکه طرف دو م بعد از دریافت وقت سفارت ( VFS) از ادامه قرارداد منصرف گردد (به هر دلیلی که منتسب به وی باشد) ، طرف دوم موظف است دراسرع وقت موضوع را به صورت کتبی به طرف اول اعلام نماید . دراین صورت طرف دوم موظف به پرداخت کل مبلغ قرارداد به طرف اول می باشد.

ماده هشت- موارد قهری و فورس ماژور

در مواردی که به علت بروز حوادث قهریه که غیر قابل پیش بینی و غیر مترقبه بوده و انجام تمام و یا بخشی از تعهدات موضوع قرارداد را غیر ممکن سازد کلیه امور قرارداد به بعد از اتمام شرایط فورس ماژور موکول میگردد ،بدیهی است که در مدت وجود موارد قهری و توقف کار، هیچ یک از طرفین حق ادعای خسارت از طرفه دیگر را نخواهد داشت.


ماده نه حل اختلاف

طرفین کوشش خواهند نمود ،کلیه اختلافات حاصل از اجرای تفسیرقراردادرا به صورت مذاکره حل وفصل نمایند. درغیراینصورت به حل موضوع اختلاف ،با انتصاب شخصی که مورد تائید هر دو طرف باشد به عنوان حکم طرفین خواهند پرداخت که در این صورت مورد قبول طرفین خواهد بود . در صورتیکه موضوع توسط حکم مرضی الطرفین نیز قابل حل و فصل نبوده هر یک از طرفین میتوانند به مراجع صالح قضایی مراجعه نمایند.

 ماده ده نشانی طرفین

نشانی طرفین قرارداد همانست که در ابتدای این قرارداد ذکر گردیده. هرگاه یکی از طرف نشانی خود را در مدت قرارداد تغییردهد بایدموضوع را به صورت کتبی حداکثرظرف مدت یک هفته به طرف مقابل اطلاع دهد. تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده  باشد ،کلیه نامه ها و اوراق و اظهار نامه ها به نشانی ذکرشده دراین قرارداد باپست سفارشی وبا اخذ رسید ارسال خواهدشدوتمام آنها ابلاغ شده  تلقی خواهند شد.

 

ماده یازده

 نسخه های قرارداد :

این قرارداد در شش صفحه، یازده ماده، دو تبصره و در دو نسخه متحد الشکل تهیه و تنظیم و به امضاء طرفین رسیده که بین آنها مبادله گردیده است و کلیه نسخ آن اعتبار واحد را دارند.

طرف اول                                                     طرف دوم

امضاء                                                                         امضاء