10
فوریه

قرارداد انجام خدمات مشاوره و سرمایه گذاری

قرارداد انجام خدمات مشاوره و سرمایه گذاری

ماده یک : طرفین قرارداد :

این قرارداد ما بین شرکت                                            به  شماره ثبت………………….. به شماره شناسنامه …………. صادره از ……….. و کد ملی ……………ساکن ……………………………….. تلفن  …………………………  که من بعد طرف اول خوانده میشود و آقاي……………………………..متولد ……………………  به شماره شناسنامه…………….  صادره از ………………..و به شماره ملی ……………….  به آدرس ……………………………. و به شماره تلفن ثابت ………………..و شماره همراه …………………….که من بعد به عنوان طرف دوم خوانده خواهد شد ٬ به شرح زیرمنعقد میگردد.

ماده دو : موضوع قرارداد:

مشاوره و اخذ اقامت اروپا از طريق كارمندي کشور ………. و در صورت عدم موفقيت اقامت از طريق ثبت شركت یا خريد سهام در كشور……….٬ استخدام ( پرسنل٬محل اقامت موقت ٬ ترانسفر٬ اخذ ویزا و اخذ کارت اقامت موقت جهت انجام امور تجاری و تردد و زندگی در کشور عضو اتحادیه اروپا به نام طرف دوم از کشور ……… ).

تبصره یک: در صورت اخذ اقامت شرکتی، افتتاح دو حساب بانکی، یکی شرکتی و دیگری شخصی و در صورت اخذ اقامت به روش کارمندی، افتتاح حساب شخصی به عهده طرف اول می باشد. همچنین خرید سهام بدون اخذ حق العمل اضافی در روش شرکتی و خرید سهام در تعهد طرف اول می باشد و شامل هزینه ی اضافی نمی شود. اصل هزینه خرید سهام در تعهد طرف دوم می باشد که بین ——– الی ———- یورو میباشد.

ماده سه : مدت قرارداد :

حداکثر ظرف مدت ۲ سال میلادی از زمان عقد قرارداد و پس از تهیه کلیه مدارک مرتبط طبق درخواست طرف اول و دریافت پیش پرداخت ذکر شده در ماده 4.

ماده چهار : مبلغ قرارداد :

مبلغ قابل پرداخت جهت انجام تعهدات ماده دو مبلغ ………………. یورو (…………………. یورو) که نحوه پرداخت به شرح ذیل می باشد:

1 –مبلغ ………………یورودرهنگام عقد قرارداد

2 –مبلغ ………………. یورو درهنگام اخذ ويزا

3 –مبلغ …………………………. یورو درکشور……

4 –مبلغ ……………………. يورو در هنگام اخذ كارت

تبصره دو : کلیه هزینه های مربوط به بلیط رفت و برگشت ٬گشت شهری٬خوراک و پوشاک و محل اقامت شخصی و بعهده طرف دوم قرارداد  می باشد.

تبصره سه : همراه : …………………………………..

ماده پنج : تعهدات و مسئولیت های طرف اول

1 –     طرف اول متعهد میگردد که پس از امضاء و تايید این قرارداد و و متعاقب آن دریافت حق الزحمه ذکر شده در ماده چهار این قرارداد و دریافت مدارک مورد نیاز اقدامات خود را تا صدور كارت اقامت کشور …….. برای طرف دوم انجام و پیگیری نماید.

2 –     طرف اول موظف است که اطلاعات کامل٬صحیح و مستند به طرف دوم در مورد شرایط وکلیه هزینه هاي  اخذ اقامت از طریق ثبت شرکت تجاری درکشور………… را ارائه دهد.

3 –    طرف اول موظف است که اطلاعات واقعی و به روز به طرف دوم در مورد مقررات و ضوابط و شرایط اخذ اقامت و همچنین چگونگی شرایط زندگی از جمله هزینه های زندگی ٬سکونت وسایر اطلاعاتیکه به طور متعارف درجهت تصمیم گیری طرف دوم موثر میباشد را ارايه دهند.

4 –     طرف اول موظف است که صحت و تناسب مدارک مورد نیاز ارائه شده توسط طرف دوم را بررسی کرده و تایید نماید(مسئولیت قانونی صحت مدارک مذکور با طرف دوم میباشد).

5 –     در صورتیکه طرف اول با دریافت حق الزحمه و مدارک مربوطه در موعد مقرر به هر دلیلی نتواند اقدامات خود را در جهت اخذ اقامت در کشور …………… انجام دهد می بایست حق الزحمه دریافتی را بدون هیچ کم و کاستی به طرف دوم عودت نماید.

6 –     طرف اول به درخواست طرف دوم و با اخذ هزینه های خارج از مورد  قرارداد فوق برای انجام مواردی مانند : ترانسفر و گشت شهری ٬اجاره اتومبیل٬اجاره خانه و یا ویلا٬مترجم٬راهنمای محلی٬وکیل دعاوی- خدمات بیمارستانی و …. اعلام آمادگی می نماید.

7 –     وظیفه خدمات رسانی طرف اول در قرارداد فوق تنها تا مرحله اجرای تعهدات ماده 2 بوده و پس از اجرای آن طرف اول فاقد هرگونه مسئولیتی می باشد.

ماده شش : تعهدات و مسئولیت های طرف دوم

1 –طرف دوم موظف به تحویل کلیه مدارک درخواستی طرف اول بصورت ترجمه رسمی انگلیسی و تائید یه دادگستری و وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران بوده ودر صورت نیاز برای مدارک باید تائید یه سفارت کشور…………. درکشورجمهوری اسلامی ایران نیز اخذ نماید٬ صحت و مسئولیت مدارک فوق به عهده طرف دوم بوده و در صورت وجود هرگونه سوءاستفاده و عدم رعایت قانون مبلغ پیش پرداخت در ماده 4 به عنوان جبران خسارت ضبط میگردد و طرف دوم کلیه حقوق قانونی جهت طرح شکایت را از این طریق از خود سلب مینماید.

2 –طرف دو م باید دارای گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران باشد که حداقل 2 سال اعتبار داشته باشد و همچنین به هیچ دلیل ممنوع الخروج از کشور نباشد.

3 –طرف دوم برمبنای ماده 4 این قرارداد حق الزحمه طرف اول وهزینه های مربوط به ثبت شرکت و اخذ اقامت ………. را درزمان های تعیین شده درقراردا دپرداخت نماید. بدیهی است که عدم پرداخت به موقع حق الزحمه موجب فسخ قرارداد خواهد شد و مسئولیت ضرر و زیان ناشی از آن مستقیما به عهده طرف دوم خواهد بود.

4 –طرف دوم موظف است که کلیه شرایط وقوانین حاکم درکشور……….. رارعایت کرده ومسئولیت هرگونه اعمال خلاف مقررات و ارتکاب اعمال مجرمانه درزمان پروسه اخذ اقامت وبعد ازآن مستقیما به عهده طرف دوم بوده و طرف اول هیچگونه مسئولیتی در این مورد به عهده نمیگیرد

ماده هفت : فسخ قرارداد :

1 –درصورتیکه طرف دوم جهت اخذ اقامت اروپا ازطریق تاسیس شرکت درکشور ……….٬مدارک غیرواقعی ویا جعلی به طرف اول ار ائه نماید ویا به هردلیلی نتواند درزما ن مقدورازکشورخارج شود طرف اول حق رابرای خود محفوظ میدارد که درهرمرحله اجرای تعهدات خود قرارداد به طور یک طرفه و بدون نیاز به هرگونه تشریفاتی فسخ و نسبت به وصول کلیه مطالبات خود اقدام نماید.(کل مبلغ قرارداد و هزینه های مربوطه انجامی)

2 –درصورتیکه طرف دوم از زمان امضاء قرارداد تا قبل ازاقدام جهت تاسیس شرکت و اخذ اقامت از ادامه قرارداد منصرف گردد (به هر دلیلی که منتسب به وی باشد)٬طرف دوم موظف است دراسرع وقت موضوع را به صورت کتبی به طرف اول اعلام نماید . دراین صورت طرف اول پس از کسر ………  درصدازمبلغ کل قرارداد الباقی مبلغ پرداختی طرف دوم را مسترد خواهدکرد.

3- درصورتیکه طرف دوم از زمان امضاء قرارداد تا قبل از اقدام برای دریافت وقت سفارت از ادامه قرارداد منصرف گردد (به هر دلیلی که منتسب به وی باشد)، طرف دوم موظف است دراسرع وقت موضوع را به صورت کتبی به طرف اول اعلام نماید. دراین صورت طرف اول پس از کسر ۳۰ در صد از مبلغ کل قرارداد الباقی مبلغ پرداختی طرف دوم را مسترد خواهد کرد.

4- درصورتیکه طرف دو م بعد از دریافت وقت سفارت ( VFS) از ادامه قرارداد منصرف گردد (به هر دلیلی که منتسب به وی باشد) ، طرف دوم موظف است دراسرع وقت موضوع را به صورت کتبی به طرف اول اعلام نماید . دراین صورت طرف دوم موظف به پرداخت کل مبلغ قرارداد به طرف اول می باشد.

ماده هشت- موارد قهری و فورس ماژور

در مواردی که به علت بروز حوادث قهریه که غیر قابل پیش بینی و غیر مترقبه بوده و انجام تمام و یا بخشی از تعهدات موضوع قرارداد را غیر ممکن سازد٬طرفین میتوانند درخواست تمدید مدت قراردادرا از طرف دیگری مطرح نمایند . بدیهی است که در مدت وجود موارد قهری و توقف کار٬هیچ یک از طرفین حق ادعای خسارت از طرفه دیگر را نخواهد داشت.

   ماده نه –حل اختلاف

طرفین کوشش خواهند نمود ٬کلیه اختلافات حاصل از اجرای تفسیرقراردادرا به صورت مذاکره حل وفصل نمایند. درغیراینصورت به حل موضوع اختلاف ٬با انتصاب شخصی که مورد تائید هر دو طرف باشد به عنوان حکم طرفین خواهند پرداخت که در این صورت مورد قبول طرفین خواهد بود . در صورتیکه موضوع توسط حکم مرضی الطرفین نیز قابل حل و فصل نبوده هر یک از طرفین میتوانند به مراجع صالح قضایی مراجعه نمایند.

 ماده ده –نشانی طرفین

نشانی طرفین قرارداد همانست که در ابتدای این قرارداد ذکر گردیده. هرگاه یکی از طرف نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید موضوع را به صورت کتبی حداکثر ظرف مدت یک هفته به طرف مقابل اطلاع دهد. تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده  باشد ٬کلیه نامه ها و اوراق و اظهار نامه ها به نشانی ذکرشده دراین قرارداد باپست سفارشی وبا اخذ رسید ارسال خواهدشدوتمام آنها ابلاغ شده  تلقی خواهند شد.

ماده یازده- نسخه های قرارداد :

این قرارداد در یازده ماده و سه تبصره و در دو نسخه متحد الشکل تهیه و تنظیم و به امضاء طرفین رسیده که بین آنها مبادله گردیده است و کلیه نسخ آن اعتبار واحد را دارند.

طرف اول (……………………..)                             طرف دوم (…………………..)

امضاء                                                                        امضاء