دریافت بلیط و شروع مهاجرت

در گام آخر پس از عقد قرارداد به ترتیب نوبت ویزا و زمان بندی دقیق اقدام به دریافت بلیط و پس از دریافت ویزا از کشور مقصد ، زندگی جدید منتظرتان هستش !

Select Your Language
Select Your Language
زبان خود را انتخاب کنید